Labara êske

Nekele kanaharti CONCOURS TOUBOU 2020

|   Labara êske

1.     Karaga dîšee kûye tudagaa-ã karaniĩ.

2.     Yibeda yagabia njendã gunna yibeniĩ.

...

Zînnu karanu

Dahu ndoduri

|   Labara êske

Dahu ndoduri čindoo aũ guru dahu hunã yunu guru čubabã šurči-ĩ togurkoo, anna guru kôi togurkudĩ yugopu yodurkoo. Taa amma kayini. Yunu to hi yuhati. 

Zînnu karanu

Sûni (Mêdi Mahûma Gûturan arbiyinã)

|   Labara êske

Sûni muro yina Tuda-ã budi gibi di hanayindã turo. Tuda-ã ginna ŋgo yaaba hunda-ã du sûne yidoo. Borru tohoo du îyi yodoki, taa sûni-ĩ îyi hi šêgido...

Zînnu karanu

Tudaga (Mêdi Mahûma Gûturan arbiyinã)

|   Labara êske

Tudaga mura ka budi gibaa turo, Tuda-ã kôi čîkã ginna du wečindi : Libiya yê Čad yê Niyer yê. Čîidi ŋgo gibi di tudaga anna tudaa-ã ko di nûkundi, ŋgo...

Zînnu karanu

Čabu Tûbu Uruba čûkã - Mêdi su tudusã

|   Labara êske

Tûbu Uruba čûkã, dûski 16 guyunoo dûski 18 ŋgirihĩ, ôwori yusu-ã sagahanu 2019 Geneve, Suisra čabtuo. Čabu a aũ barayinã yagabi Mosko Hanadii-ĩ Borda...

Zînnu karanu

Čabu Tûbu Europa čûkã

|   Labara êske

Kôi čîkĩ gunna anna tûbu ka hundã yê adaga hundã yê duna čendia čabtiyindi. 

Zala yê Kawar yê BET yê, Njamena mannu gunna čabtindi. 

Tunda nû Europe...

Zînnu karanu

Waha ndori tûbu Njamenaa 2019

|   Labara êske

Yum êlua, ôburi gubudi-ĩ, murdom soũ turo čurukã, sagahunu dûbo čû yê murdom sã yîsii, Mosko Hanadii-ĩ yê Nime Tomba yê waha ndori Tûbu Njamenaa...

Zînnu karanu