MOSKO HANADII-Ĩ - Tudaga dakuru

 

 

Yina êske

Tûge

Bîdiyoa

Appa

Labar êski

Tallago

Programa

 

 

Yina êske

 

 

Tiliši nturuu kimire nturuu - Wasai Biran

|   Gagala

Gagala Wasai Biran arbiyinã, yagabi PEN International yum ka yuũ a 2021 yiŋgal du YouTube su činak.

Zînnu karanu

Ka nurã - Abdel-Salam Wahali Brahim

|   Gagala

Gagala Abdel-Salam Wahali arbiyinã, yagabi PEN International yum ka yuũ a 2021 yiŋgal du YouTube su činak.

Zînnu karanu

Dudoba ôguzuu

|   Mûšie

Bîdiyo a aũ tudaga du hurosči : Amina Moctar

Zînnu karanu

 

 

MOSKO HANADII-Ĩ

Bordoa kôi turo, čer hunã Mosko Hanadii-ĩ čindîe, čî. Hoo gubia kîŝi-ĩ yê ŋgullahaa-ã yê (ADP) 2012 horiyi. Kôi to di anna-ã tudaga ni karayindi, îŋgiliška ni karayindi, naharka ni karayindi. Ôwonni, kômbuyutur ni hikindi. Ôwonni du, kîtaba yila šiša mundu čûo: Tudagaa yê naharkaa yê îŋgiliškaa yê araŋgaa yê du čûo. Kîtaba taa, allahar du bu, anna čidakã tigirndu ni du karayindi. Yunu gudi gali du čîĩ mekine kakada hoto di čoobîe yê hotaa anna-ã yihidîe yê mannu čûo.

Zala yê Nîyer yê kunu gubi bôdiyuo. Toi yiŋgaldu nû anna-ã budi mundu dahu čoŋgo. Ka hundã yê adaga hundã yê arbidindîe togusoo, didi morčundú.

Lôko turo aũ turo yuhadi:« Aũ ka hunã hanayunnó kôñoli hunã mannu anna-ã mugayundú » či. Ôwonni yuhadi: « Aũ tani Tudo čini čîidi tudaga hanayunnó tudo gunú » či. Yunu to yuhadã budi yire.

Toi yiŋgaldu, anna zala čûkã budi ka hundã čidaku meyella-ã mundu yihido. Anna mundu gunna meyella-ã taa čudurtã tudaga-ã ka guda-ã kua koodi, hanayuo. Anna Tuda-ã gunna Čad čûkã yê Nîger čûkã yê Zala čûkã yê gunna anna zala du meyella yibeyindiã ha nuŋu bui yendiri.

Mosko Hanadii-ĩ mannu tudaga-ã nduhuii yê nešertii yê yiŋgaldu horkusu a du zodîe barayini. Tunda tudaga-ã ka yuũa koi di aũ aũ hu čenî bizîe barandiri. Ka-ã nduhui hundã yunu gunna du istaamalti barayinîe kor du hanandiri. Weti yê arbidi yê du gunna, adaga giba yê yuna guda êske-ã gunna du yê. A gu yiŋgaldu tunda anna Mosko Hanadia-ã kitaba-ã kinji di bîdiyoa yê appa yê yibendar. Dakumo koo kôi a du haŋgĩ.

Yunu a gunna zaga togusî čîĩ anna Tuda-ã zaga gubia turrîe barandirî tîyo. Tudaga dakuru !