Labara êske

Tudaga (Mêdi Mahûma Gûturan arbiyinã)

|   Labara êske

Tudaga mura ka budi gibaa turo, Tuda-ã kôi čîkã ginna du wečindi : Libiya yê Čad yê Niyer yê. Čîidi ŋgo gibi di tudaga anna tudaa-ã ko di nûkundi, ŋgo arbiyindú. 

 

Nû arbiyindîe tohoo, sagahuna ada kanjinda-ã du budi duna guyuo. 

Mosko Hanadii-ĩ Čad Bordoa čîĩ yunu tohi su horkusu bui yogus (ôwonni ni yohî čî). 

 

Yoo Lîbiya du ni anna–ã tudaga ha budi duna čendî čîku, kôe čûu Zala du horkusu ka duna ndeni borsu yohudî čîku. 

Kôi turaa : Yaabi anna saharaa-ã, Mûrzuk ga čî. 

Gudiĩ : Hoo Lîbiyaa adaga tudaa-ã, to Gôturun ga čî.

Kôe čûu ada Lîbiya du Giddehi tobur do bu gunna tudaga ha budi duna čendî čîki. 

 

Nû Lîbiya du ALLA yohoo ada gunna karaga-ã sagahunu adi 2019-2020 kitab tudagaa-ã karayindi, numoga Tuda čîkã ginna du. 

 

Tudaga kunu kunu du duna guyindî čîki, tinda budi konnoda. 

 

Aũ arbiyinã Mahûma Gûturan

To top