Labara êske

Waha ndori tûbu Njamenaa 2019

|   Labara êske

Yum êlua, ôburi gubudi-ĩ, murdom soũ turo čurukã, sagahunu dûbo čû yê murdom sã yîsii, Mosko Hanadii-ĩ yê Nime Tomba yê waha ndori Tûbu Njamenaa yibeyuo, ka tudagaa-ã yê dazagaa-ã yê.

Anna ka tudagaa-ã yohudã murta ôguzuu yê soma guru yê, dazagaa-ã yibeyindã ni dîgidem soma guru. Kara-ã yum êlua yê sûbud yê karayindi. Yum êlua ôburi njûnjuu-ĩ, turo čurũwo waha-ndori yibedu, dugusa tûdušu čurukã, anna murdom gubuda-ã kunja hakuo. Sûgoi kara-ã karadini, ôburi njûnjuu-ĩ yîsii čurukã, arbidi waha-ndorii-ĩ yibeyuo. Ôburi-ĩ murdom sã hoo čurukã, čabu bui yibedu, yagabi čuro, bui turo du ka-ã čûunã čabtuo. Ôwunni anna tuda yê dazaga yê bûre, numi-ĩ du čîkã mundaga-ã leo, anna murdom sã yusu gubuda-ã kunjaa hakuo.

To top