Labara êske

Čabu Tûbu Europa čûkã

|   Labara êske

Kôi čîkĩ gunna anna tûbu ka hundã yê adaga hundã yê duna čendia čabtiyindi. 

Zala yê Kawar yê BET yê, Njamena mannu gunna čabtindi. 

Tunda nû Europe tîkã ndoo, ndî kohodiri nû? 

 

Amma muro kôi njîĩ gunna kal, numo numa njîĩ yoo yega njîĩ gunna kal. 

Tûbu ŋgoo yuhati: «Kîdi Masar tigiroo mannu, moska hunã yûhudú.»

Tunda kôi tîyĩ gunna Tûbu. 

 

Sôbou numa hunda huturu aya numo annaa tiridaa de šîša ni, yunu tunda hoktiyindi ka ndurã, adaga ndurã, kundudi-ĩ, nuŋi-ĩ. 

To yiŋgaldu Tûbu gunna yusu čabtudu ! 

Čabtudu ni ka ndurã yê adaga ndurã yê duna yendar. 

Anna ndurã yunu toŋga yogusi čîkĩ duna yendar.

Tûbu Europe njûkã hoktudu 

Aũ aũ hi gali hanayinoo gali , čabu mannu gali, hanandirdi. 

 

Ôwonni čabtudundoo arrai nakiri. Arrai to zaga ka ndurã yê adaga yê ndurã nûri di bosi ni, zaga ada ndurã ha hurkuri yendiri. 

 

Tûbu Europe čûkã, dûski 16 (murdom sama dîšee) 18 (murdom sama yusu) ŋgirihi, ôwori yusu-ã sagahanu 2019 (dûbu čûu yê murdom sama yîsii yê) Geneve Suisra čabtudu. 

 

Kandamai, aũ ŋgoo arbidi tudagaa hûi čîna ligi. 

 

Čabu a aũ barayinã yagabi Mosko Hanadii-ĩ Borda čîĩ, anna ŋgoo Borda cûkã, Wuše čindi yê adibi hunã Dočiĩ yê, mura nû Suisra čûo ni aya horkusu yogusudi. 

 

Čabu a tunda, anna Hoo adaga Tûbu hilidi yê kalaka amma nduhudi yê, duna yendiri tîki. 

 

Aũ mêdi a dahu yoduri njenĩ : Wuše (mailto:simon.neuhaus@moskohanadii.org)

 

Budi gali, ALLA njuhuku Tûbu yega njûkã. 

To top