Mûšie

Aŋgalda čîkiidi bibido yugó (Dagi Tudaa)

|   Mûšie

(بوجود الحكماء لا يوجد فتن. (حكم و أمثال للتبو
S’il y a des sages, il n’y a pas de dégâts. (Proverbe des Toubou)
If there are wise men, there will not be damage. (Teda proverbs)

Bîdiyo koro nduduhai | 1 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 4 MB

 

To top