Gagala

Tiliši nturuu kimire nturuu - Wasai Biran

|   Gagala

Gagala Wasai Biran arbiyinã, yagabi PEN International yum ka yuũ a 2021 yiŋgal du YouTube su činak.